Wirtualny spacer

Kolacja Walentynkowa w Hotelu SKAL****

12.01.2016

Zapraszamy na Kolację Walentynkową 14 lutego od godz. 17.00.

W programie wyśmienite menu Szefa Kuchni, lampka wina, muzyka na żywo i ... klimat zakochanych par :)

Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie facebookowym na naszym profilu, do wygrania Kolacja Walentynkowa :)

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Walentynkowy”

(dalej: „Regulamin”)

1. WARUNKI OGÓLNE

Organizatorem konkursu „ Konkurs Walentynkowy” zwanego dalej „Konkursem” jest Platforma Rozwoju S.A., Ul. Alternatywy 5/20, 02-775 Warszawa, NIP 951-230-94-84, Regon 142269315. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353507,  zwana dalej „Organizatorem”.

1.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

1.5. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com, zwanego dalej „Serwis Facebook”, za pośrednictwem strony znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/hotelSKAL/ (dalej„Fanpage”).

1.6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępny na www.skal-hotel.pl .

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 22.01.2016 godz. 14:00 do dnia 08.02.2016, do godziny 15:00:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w rozumieniu art. 22.1 kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”).

Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora

3.2. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje niefikcyjne, osobiste konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

3.3. Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko za pomocą jednego konta w Serwisie Facebook.

3.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.

4.2 W Konkursie Uczestnik może dodać jedno zgłoszenie

4.3 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:

A. warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie (kliknięcie w przycisk „Lubię to”)postu konkursowego zamieszczonego na Fanpage oraz

B. udostępnienie postu konkursowego na swoim Wallu, połączone dokonanie tych czynności zwane jest dalej „Zgłoszeniem”

4.4 Zgłoszenie wysłane przez Uczestnika zgodnie z pkt 4.3 B. Regulaminu:  powinno być wynikiem woli Uczestnika;

4.5 Jeżeli w treści zgłoszenia jest uwidoczniony wizerunek Uczestnika lub osób trzecich, Uczestnik wyraża w swoim imieniu oraz imieniu osób znajdujących się w treści Zgłoszenia zgodę na wykorzystanie swojego oraz ich wizerunku, a także na wykorzystanie przesłanego Zgłoszenia w celu jego opublikowania na Fanpage. Uczestnik dokonując Zgłoszenia oświadcza, że jest umocowany do wyrażenie powyższych zgód oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich.

4.6 W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia. W Konkursie nie będą uwzględnione Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne, niezrozumiałe lub nieprawidłowe.

4.7 Z chwilą przesłania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi  licencji niewyłącznej do Zgłoszeń przesłanych w ramach Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na Okres Trwania Konkursu na polu eksploatacji publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności publikacja Zgłoszenia na Fanpage. Przedmiotowa licencja jest udzielona przez uczestnika nieodpłatnie.

4.8 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk Uczestników Laureatów wyłonionych zgodnie z ust. 6.1 Regulaminu na Fanpage, na co Laureaci niniejszym wyrażają zgodę. 

4.9 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,

b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,

c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

d) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,

f) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook.

5.  NAGRODY

5.1 W Konkursie została przewidziana następująca nagroda (dalej: „Nagrody”):

1 x kolacje dla 2 osób odbywającą się 14 lutego 2016 r. w Restauracji Cynamon w Hotelu Skal o wartości 149 PLN brutto. Laureat otrzymuje jedną Nagrodę, tj. Jedną dwuosobową kolację odbywającą się14 lutego 2016 r. w Restauracji Cynamon w Hotelu Skal . 

5.2 Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora osobiście w restauracji Cynamon w Hotelu Skal dnia 14 lutego 2016r.

5.3 Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrodę innego rodzaju.

5.4 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród.

5.5 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY

6.1 W celu wyłonienia laureata Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzy-osobową komisję (dalej: „Komisja”).  W skład Komisji wchodzą: Patryk Szymańczyk, Marcin Konert, Karolina Rujner. Komisja wylosuje  1 laureata Nagrody. Zwycięzca Nagrody zwany jest dalej łącznie „Laureatem”.

6.2 Jednemu Uczestnikowi Konkursu może być przyznana jedna Nagroda.

6.3 Laureat Nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez formularz prywatnej wiadomości za pośrednictwem serwisu Facebook w terminie do 09 lutego 2016r.

6.4 Laureat zobowiązany jest potwierdzić odebranie informacji o przyznaniu nagrody poprzez odpowiedź na wiadomość z informacją o wygranej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wygranej. W odpowiedzi należy zawrzeć: imię, nazwisko,  nr telefonu, adres.

6.5 W przypadku niewysłania przez Laureata w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomości od Organizatora z danymi wskazanymi w ust. 6.4, Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną jego własnością mogą być następnie, stosownie od jego decyzji, przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym stosownie do postanowień Regulaminu.

6.6 Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu. Osoba taka zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, jakie poniesie Organizator w związku z jej dyskwalifikacją.

6.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające z braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6.8 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook, b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook, c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich, d) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu  lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek, f) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1 Platforma Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z dopiskiem „konkurs walentynkowy”  w terminie do dnia 13 lutego 2016r (decyduje data stempla pocztowego – dzień wysłania reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „konkurs walentynkowy” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

7.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Platforma Rozwoju siedzibą w Warszawie. Dane osobowe (adres pocztowy, imię i nazwisko, numer telefonu) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

8.2 Administrator danych osobowych powierza dane osobowe Uczestników Organizatorowi Konkursu Powierzenie danych następuje w celu i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

8.3 Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).8.4 Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej jest administrator danych Uczestników Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

9.2 Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd polski.

9.3 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

9.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych, niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących autorstwa nadesłanych Zgłoszeń, e-mail lub numeru telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród bądź rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie tych praw.

9.5 Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu.

9.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

9.7  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.). 9.8 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.9.9 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Wszystkie newsy:

Wieczór Szant i Ballad

W każdy piątek od 19:00 do 21:00 zapraszamy do Restauracji Cynamon na wieczór Szant i Ballad. Na powitanie dla każdego uczestnika niespodziankaa. Klimat morski i miła atmosfera sprawią, że ten wieczór będzie dla Ciebie niezapomniany!!!

Wieczór Szant i Ballad
30 paź 2020
Spotkanie z winem w Hotel SKAL

SPOTKANIE Z WINEM 16.01.2019 godzina 20:00-21:00

Spotkanie z winem w Hotel SKAL
15 sty 2019
Bal Andrzejkowy

W dniu 25.11.2017 w Hotelu SKAL odbędzie się Bal Andrzejkowy.

Bal Andrzejkowy
09 lis 2017
Szanty

Serdecznie zaprszamy do Restauracji Cynamon na szanty i żeglarskie pieśni w dniu 28.10.2017r. od godziny 19:00 do 21:00.

Szanty
28 paź 2017
Ceremonia Aufguss.

Ceremonia Aufguss. 26.10.2017 godzina 19:00-19:45. Serdecznie zapraszamy.

Ceremonia Aufguss.
24 paź 2017
Hotel Dobrze Zarządzany

23 czerwca na scenie warszawskiego Teatru Sabat w roli głównej wystąpiły Firmy Dobrze Zarządzane uhonorowane statuetką przyznaną przez redakcję „Magazynu Gospodarczego FAKTY” Dziękujemy za to cenne wyróżnienie dla HOTELU**** SKAL

Hotel Dobrze Zarządzany
03 lip 2017
Wieczór Koktajli w Restauracji Cynamon

Zapraszamy we wtorek 30 maja od godz. 19.00 do godz. 21.00 na Wieczór Koktajli. Na powitanie autorskie drinki naszych barmanów.

Wieczór Koktajli w Restauracji Cynamon
30 maj 2017
Dzień promocji zdrowego i poprawnego saunowania

10 maja odbywa się Ogólnopolski dzień promocji zdrowego i poprawnego saunowania. Hotel SKAL**** również bierze czynny udział w tej akcji. Zapraszamy do naszych saun /fińska, solna oraz łaźnia parowa/ od godz. 09.00 do godz. 21.00.

Dzień promocji zdrowego i poprawnego saunowania
06 maj 2017
Przyjdź i poznaj TAJEMNICE WINA - 18.03 od godz. 19.00

Zapraszamy do Restauracji Cynamon na odkrywanie tajemnic wina. Wstęp bezpłatny. W programie: - historia wina - rodzaje win - degustacje - przekąski do win Restauracja Cynamon w dniu 18 marzec od godz. 19.00 do 21.00. Serdecznie zapraszamy.

Przyjdź i poznaj TAJEMNICE WINA - 18.03 od godz. 19.00
15 mar 2017
Dzień Kobiet w Hotelu SKAL - wyjątkowa i uroczysta kolacja przy świecach

W dniach od 06 marca do 12 marca zapraszamy na uroczystą kolację z okazji Dnia Kobiet. Jesteśmy pewni, że nastrojowy klimat przy świecach oraz nasze wyjątkowe Menu na tę okazję, spełni oczekiwania każdej z Pań, która nas odwiedzi z koleżanką, przyjaciółką lub ze swoim partnerem. Serdecznie zapraszamy. Cena 65 zł od osoby. Rezerwacja stolika pod nr tel.: 94 35 32 060.    

Dzień Kobiet w Hotelu SKAL - wyjątkowa i uroczysta kolacja przy świecach
22 lut 2017
Dzień Kobiet w SPA - wyjątkowa oferta dla Każdej Kobiety

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie do naszego SPA. W dniach od 06 marca do 12 marca zapraszamy na relaks i odpoczynek połączony z zabiegami w naszej Strefie SPA & Wellness. Jest to oferta z okazji Dnia Kobiet, na którą składa się: konsultacja kosmetyczna, masarz twarzy, kąpiel aromatyczna, seans w grocie solnej, drink do kąpieli oraz ciastko i kawa lub gorąca czekolada w Restauracji Cynamon. Cena: 89 zł od osoby. Rezerwacja pod nr tel.: 94 35 32 060.

Dzień Kobiet w SPA - wyjątkowa oferta dla Każdej Kobiety
22 lut 2017
Kolacja Walentynkowa 14 Luty godz. 19.00

Zapraszamy na Kolację Walentynkową w dniu 14 luty o godz. 19.00. Rezerwacja stolika pod nr telefonu: 94 35 32 060.

Kolacja Walentynkowa 14 Luty godz. 19.00
24 sty 2017
Hotel SKAL**** HOTELEM VIP-a 2016

Hotel SKAL**** HOTELEM VIP-a 2016
19 lis 2016
Czerwone wino Beaujolais w Restauracji Cynamon w Hotelu SKAL****

Zapraszamy do Restauracji Cynamon na francuskie czerwone wino Beaujolais. Beaujolais nouveau, beaujolais primeur to młode, lekkie, cierpkie czerwone wino pochodzące z rejonu Beaujolais na północ od Lyonu we Francji.  

Czerwone wino Beaujolais w Restauracji Cynamon w Hotelu SKAL****
19 lis 2016
Kolacja andrzejkowa w Hotelu SKAL****

Zapraszamy na kolację andrzejkową w dniu 26 listopad od godz. 19.00. Smaczne posiłki oraz wyśmienita atmosfera to gwarancja udanego wieczoru. Serdecznie zapraszamy do Restauracji Cynamon. Rezerwacji stolików pod nr tel. 94 35 32 060.  

Kolacja andrzejkowa w Hotelu SKAL****
08 lis 2016
Nowa Karta Menu od X 2016

Zapraszamy do Restauracji Cynamon na wyśmienite, smaczne i zawsze świeże dania z naszej nowej karty.    

Nowa Karta Menu od X 2016
29 wrz 2016
Grota Solna w Hotelu Skal

Grota solna wykorzystuje dobroczynne właściwości soli. Seans w grocie solnej poprawia przemianę materii, uspokaja układ nerwowy. Sól z groty solnej napina i oczyszcza skórę, chroni ją przed wolnymi rodnikami, pomaga w odchudzaniu i walce z cellulitem. Grota solna jest doskonałym miejscem do relaksu i odpoczynku.

Grota Solna w Hotelu Skal
29 wrz 2016
Beata Kozidrak i zespół Bajm - 14.08.2016

Weź udział w wakacyjnym koncercie jednej z największych gwiazd polskiej piosenki! Niezapomniane show Beaty Kozidrak wraz z zespołem Bajm – na scenie Nadmorskiej Strefy Rozrywki SKY PARK. Pełen niezapomnianych emocji koncert zespołu BAJM. 14 sierpnia 2016 / godzina 21.00 / Kukinka – Gmina Ustronie Morskie.

Beata Kozidrak i zespół Bajm - 14.08.2016
09 maj 2016
Polski Dzień Sauny

Nocne saunowanie – 01.05.16 od 21.00 do 24.00 organizujemy Majówkową Noc Saunową – zapisy w recepcji SPA do 01.05.16 godz. 19.00. Minimalna ilość osób – 7. Koszt – 85.00 zł/os. Serdecznie zapraszamy.  

Polski Dzień Sauny
29 kwi 2016
Otwarcie Tenisowego Sezonu Letniego

W dniu 01.05.16 i 02.05.16 Hotel**** Skal jest współorganizatorem turnieju tenisowego dla dzieci. Odpowiedzialny i prowadzący (kontakt 696154907) – Piotr Mikulski. Wszystkie dzieci Naszych Gości zapraszamy na turniej – nawet te które nigdy nie miały kontaktu z tenisem. Celem jest promocja a zwycięstwo przy okazji. W niedzielę dzieci grające a w poniedziałek kompletni laicy (od 5 lat –zabawa). Nagrody to Puchar dla zwycięzcy, medale i dyplomy dla każdego dziecka. Najlepsi dostajną voucher  do SPA. Każdy uczestnik dostaje kupon rabatowy do restauracji Cynamon ważny do 15.06.16. – oprócz alkoholu.

Otwarcie Tenisowego Sezonu Letniego
29 kwi 2016
Kołobrzeski Turniej Tenisa Ziemnego Dla Dzieci

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na turniej tenisa ziemnego. Turniej odbedzie się w sobotę 27 lutego od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Kołobrzeski Turniej Tenisa Ziemnego Dla Dzieci
17 lut 2016
Kolacja Walentynkowa w Hotelu SKAL****

Zapraszamy na Kolację Walentynkową 14 lutego od godz. 17.00. W programie wyśmienite menu Szefa Kuchni, lampka wina, muzyka na żywo i ... klimat zakochanych par :) Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie facebookowym na naszym profilu, do wygrania Kolacja Walentynkowa :)

Kolacja Walentynkowa                    w Hotelu SKAL****
12 sty 2016
Nowa Karta Menu

30 % zniżki na dania ala carte od godz. 13.00 do 16.00. Oferta Zimowa na zimne i chłodne dni - zapraszamy do Restauracji Cynamon.

Nowa Karta Menu
07 sty 2016
SAUNA CUP 2016 oraz Hotel SKAL****

SAUNA CUP 2016 to zawody organizowane przez Polskie Towarzystwo Saunowe w trzech największych saunowo obiektach w Polsce (termy Krakowskie, termy Maltańskie, termy Białka Tatrzańska) i maja na celu propagowanie samego saunowania oraz obiektów w których odbywa się profesjonalne saunowanie.  

SAUNA CUP 2016 oraz Hotel SKAL****
29 gru 2015
Sauna Party w Andrzejki

Serdecznie ZAPRASZAMY na Andrzejkowe Nocne Saunowanie - moc wrażeń dla duszy i ciała 

Sauna Party w Andrzejki
20 lis 2015
Wieczór Andrzejkowy z kolacją i muzyką na żywo

Wieczór Andrzejkowy z uroczystą kolacją i muzyką na żywo piątek 27.11.2015 od godz. 18.30 Zapraszamy

Sauna Party - pomysł na Halloween

Szukasz pomysłu jak w oryginalny sposób spędzić tą wyjątkową noc w roku?

Sauna Party - pomysł na Halloween
27 paź 2015
Nowość w Hotelu SKAL - Live Cooking

W każdy weekend przygotowaliśmy dla naszych Gości możliwość podglądania pracy hotelowych kucharzy. Zabierzemy Was w kulinarną podróż dookoła świata. Co tydzień inne smaki z różnych stron świata. Doskonała kuchnia, wyraźne smaki, możliwość skomponowania indywidualnego dania.

Nowość w Hotelu SKAL - Live Cooking
30 cze 2015
Festiwal kulinarny i gwiazdy w Kołobrzegu

Zapraszamy 1 lipca 2015 do Amfiteatru w Ustroniu Morskim na doskonałą zabawę z kabaretem Koń Polski oraz zespołem Najlepszy Przekaz w Mieście podczas Festiwalu Kulinarnego. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji oraz możliwość udziału w konkursach.

Festiwal kulinarny i gwiazdy w Kołobrzegu
30 cze 2015
Nie znasz
jeszcze daty?

Poznaj nasze bogate pakiety pobytowe dostępne tylko na naszej stronie www!

Znasz
termin pobytu?

Sprawdź ceny i dostępność. Rezerwuj z gwarancją najniższej ceny!

Przyjazd
15
sty 2021
Wyjazd
16
sty 2021
Kup
prezent

Podaruj niezapomniany prezent w postaci pobytu lub odprężającego zabiegu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij